Lettergrootte aanpassen

Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen pedicure Wilma Toonen ( hierna te noemen “de pedicure”) en een cliënt waarop de pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2 Diensten

De pedicure zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteits Register Pedicures(KRP).

 

3 Afspraken

Behandeling vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms of per Whatsapp gemaakt worden.

 

De client dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk- uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak- aan de pedicure door te geven. De afmelding kan telefonisch geschieden.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag de pedicure de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan de client doorberekenen.

Indien de client meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de  gehele behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door de pedicure dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de client te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4 Tarieven en betaling

De pedicure vermeldt alle tarieven van behandeling op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. In uitzondering waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan de pedicure. De pedicure is gerechtigd om voor niet betaalde facturen, na het verstrijken van de betalingstermijn € 15,– administratiekosten  in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 8 werkdagen wordt een incassobureau ingeschakeld.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Voor diabetische cliënten zal de factuur van medisch noodzakelijke zorg worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut, indien de cliënt hiervoor toestemming heeft verleend.

 

5 Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan de pedicure. De gegevens worden door de pedicure in een geautomatiseerd systeem opgenomen en behandeld volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of podotherapeut. De cliënt heeft ten alle tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met deze regels.

 

6 Geheimhouding

De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7 Aansprakelijkheid

De pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuist of onvolledig informatie heeft vertrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Dew pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 

8 Beschadiging en diefstal.

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van de pedicure.

Diefstal wordt door de pedicure altijd gemeld bij de politie.

 

9 Garantie

De pedicure geeft 4 dagen garantie op de behandeling en producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

– de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

– de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.

– de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

– de behandeling te lang  uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

 

10 Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen worden gemeld aan de pedicure. De pedicure dient de cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht een antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal de pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien de pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Cliënt zal de klacht niet delen op social media.

 

11 Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

Er wordt in de praktijkruimte niet gerookt.

 

12  Recht

Op de  overeenkomst tussen de pedicure en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

13 Privacy beleid persoonsgegevens.

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Het doel van de wet is om twee belangen te waarborgen:

– de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

– het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie

Door deze nieuwe wet is het belangrijk- zowel voor u als voor mij- dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met een toestemmingsformulier kunt u aangeven welke informatie ik mag vastleggen. Deze toestemming moet schriftelijk gegeven worden volgens de regels van deze nieuwe wet.

  Het niet mogen opslaan van de persoonsgegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van de behandelingen!

De cliënt heeft ten alle tijde het recht de hiervoor gegeven toestemming, om welke reden dan ook, in te trekken. De pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs zijn/waren betrokken bij de dienstverlening.